Jak na to

Zde naleznete stručné návody, postupy,.. jak postupovat při určitých situacích spojených s vlastnictvím a chovem psů v Pannonia klubu. Veškeré zde dostupné informace vycházejí z klubových směrnic, řádů a od ČMKU, aby pomohly usnadnit hledání informací v podrobnějších textech, usnadnily kominikaci a zabránily případným komplikacím. Tyto postupy je třeba plně dodržovat, případné vyjímky je třeba konzultovat se zodpovědnou osobou k dané situaci, ve většině případech s poradcem pro dané plemeno.                                                                  zpracovala Kamila Hrachovcová


BONITACE - poradci pro dané plemeno

 • vyplněná přihláška k bonitaci, doklad o zaplacení bonitačního poplatku,  kopie zdravotních testů (povinné DKK a DOV) a kopii PP - pokud je již poradce nemá (nebere se v potaz z výstavy), posudek z výstavy (třída a hodnocení viz směrnice,..klubu) - pokud není brán výsledek z výstavy v den bonitace - na adresu příslušného poradce chovu !!!!! , doporučené psaní !!
 • nejpozději do 21 dnů před termínem bonitace
 • v den bonitace - doložit originál výsledky zdravotních vyšetření
 • v den bonitace - mít originál PP - kde se vše zaznamená
 • po uchovnění - nutnost zaslat PP na čmku pro přeregistraci !!! (Plemenná kniha ČMKU - paní Bc.Melicharová Lucie )

KRYCÍ LIST (KL) - poradci pro dané plemeno

 • platnost - 12 měsíců
 • žádost - příslušnému poradci 8 týdnů před plánovaným háráním formou doporučeného dopisu
 • krycí pes  uvedený v KL musí být potvrzen jeho majitelem - doložit povolení majitele krycího psa
 • povinné údaje - plemeno, jméno feny a psa+ číslo zápisu, jméno a adresa majitele krycího psa
 • poradce má na vyřízení 15 pracovních dnů od přijetí

VRH - poradci pro dané plemeno

 • oznámení narození štěňat - co nejdříve ( max. do 14ti dnů) - písemná či @ forma příslušnému poradci
 • povinné údaje - základní identifikační údaje, datum krytí a vrhu, počet celkem narozených a mrtvě narozených štěňat + pohlaví
 • příslušný poradce - 15 prac.dní na vyřízení - odesílá 2* Žádanku + 2* Přihlášku vrhu majiteli feny
 • 2* Žádanka - vyplněná část se posílá na plemennou knihu ČMKU - (Plemenná kniha ČMKU - Libuše Pečená) - tu však musí obdržet max. ve 4 týdnech věku - čmku 1 odesílá zpět
 • vydání PP - po označení štěňat (čip/tetování) - potvrzená od veterinárního lékaře Žádanka a doplněné údaje + 2* plně vyplněná Přihláška vrhu - v jednom ze 3 listů musí být nalepené čip lístečky !!!; kopie PP, kopie titulů, zkoušek, zdravotních testů obou rodičů, pokud krycí pes z ciziny - potřeba dodat doklad o uchovnění; pokud proběhla povinná kontrola vrhu- dodat doklady od příslušné kontroly; čisté štítky od čipů (pro vlepení do PP) - pouze označit zezadu jménem štěněte; průvodní dopis - žádost o PP ..... kolik obyč PP, kolik exportních PP s plnými údaji
  •  současně zaslat KL č.1 - ten si ponechává majtel kryté feny, a nyní spolu se vším odesílá
  • KL č.2 - krytí v ČR - odesílá majitel psa příslušnému poradci 

                        - krytí v cizině - ponechá si ho majitel feny, a posílá sám příslušnému poradci

 • nejlépe ihned po označení štěňat, případné kontrole vrhu - tedy 6./7. týden věku (či dle uvážení a názoru chovatele) - příslušnému poradci doporučenou poštou
 • termín - ČMKU musí obdržet nejpozději do 3 měsíců věku, poradce má na vyřízení 15 pracovních dnů

ZMĚNY - poradci pro dané plemeno

 • každá změna  - vlastnictví,... - zaznamenat do PP; do 15 prac.dnů oznámit Klubu a plemenné knize (Plemenná kniha ČMKU - paní Bc.Melicharová Lucie )

ÚMRTÍ PSA - poradci pro dané plemeno

 • majitel je povinen bez zbytečného prodlení do 10ti prac.dnů klubu a plemenné knize (Plemenná kniha ČMKU - paní Lenka Fairaislová ) oznámit úhyn chovného jedince

KLUBOVÝ ŠAMPION

 • každý, kdo splní podmínky pro udělení klubového šampiona si musí zažádat o jeho vydání - stačí @ na klubový @, kde budou uvedené : Jméno psa, registrační číslo, datum narození, jméno majitele a datum bonitace, plemeno a pohlaví + kdy a kde byly splněny podmínky
 • předání probíhá na akcích pořádané klubem - tedy klubové a speciální výstavy
 • majitel psa obdrží diplom a do rodokmenu bude titul oficiálně zapsán; tento titul je oficiálně platný
 • zdarma

PLATNOST PP

 • chovatel - řádný podpis
 • majitel - doplněn do zadní strany, stvrzen svým podpisem
 • spolumajitel ( další majitel ) - doplněn na zadní straně, stvrzeno vlastnoručním podpisem / smlouva mezi vlastníky, která musí být dokládána spolu s PP
 • Export PP - přeregistrován na ČMKU - již nově není potřeba
 • chovný jedinec - každá změna vlastnictví - oznámení do 15ti dnů poradci a čmku; přeregistrace - chovnost, zápis oficiálních výsledků do pp při bonitaci - poslat na čmku
   

PRACOVNÍ TŘÍDA

 • pouze plemena pumi, mudi, puli v čr
 • platné pro výstavy na národní úrovni - národní, krajské, oblastní, klubové, speciální
 • podmínka: získání malého národního pracovního certifikátu na níže udevedé zkoušky (vysvětlení - zkouška, v závorce - kdo certifikát vydává ) :
 • ZMMP,ZMP1, ZM, ZVV1, ZPS1, IPO1 (ČKS, MSKS)
 • ZPU 2 ( KJ Brno)
 • všechny zkouškydle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH E (SZBK ČR)
 • všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky vytrvalostní
 • HWT (KJ Brno)
 • certifikáty vydávají pracoviště ČKS, ČMKU, SZB ČR dle typu zkoušek
   

ČLENSTVÍ V KLUBU

Vstup do klubu

 • poslat žádost na klubový mail ( představení,..), vyčkat na reakci výboru klubu
 • na adresu příslušného poradce chovu, poštou, přihlášku do klubu, kopie pp psů,...+ doklad o zaplacení


Ukončení členství

 • zaslat žádost o ukončení členství na klubový email + důvod. Členství tak bude řádně ukončeno a zapsáno


ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ

Povinné

 • DOV (dědičná oční onemocnění) - schválení vet Komorou veterinárních lékařů ČR, platnost 1 rok
 • DKK (dysplazie kyčelního kloubu) - snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 15 měsíců

Doporučení

 • DLK (dysplazie loketního kloubu) - nejlépe při pořizování DKK, snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 18 měsíců
 • Patelly - minimální věk 12 měsíců, posouzení schváleným veterinářem Komory vet.lékařů
 • DM (degenerativní myelopatie) - z krve, v zahraniční akreditované laboratoři
 • Spondyloza (páteř) - nejlépe při pořizování DKK, snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 18 měsíců
 • OCD (loketní kloub)  - nejlépe při pořizování DKK, snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 18 měsíců

AKTUALITY - ČTĚTE!!!

7.8. Zveřejněny výsledky ze SpVP MB

31.7.

Nově přidělená osoba na ČMKU pro naše plemena je paní Bc.Melicharová Lucie, již natrvalo

6.7.
vstupní listy na SpVP MB rozeslány na mail ; 
zveřejněn zápis výboru z 26.6.

24.5. zaktualizovaní Kluboví šampioni

11.4.
1) zveřejněn zápis z VH 2017
2) ! pozor změna směrnice o zdraví - nepovinné OCD a spondyloza - výsledky akceptovatelné jako oficiální pouze od MVDr.Decker

10.4. zveřejněny:
1) výsledky XVI. Klubové výstavy v Ostravě z 9.4.2017, i s fotkami a odkazy na další fotky
2) propozice a přihlášky na SpVP MB 16.7.2017 / info and entery to XVI.Club Show, Ostrava 9.4.2017

30.3. dnes odeslány Vstupní listy na Klubovou Výstavu v Ostravě

15.3. rozeslána pozvánka na VH mailem všem členům


22.2. !! Nově - pracovní třída i pro plemena puli a mudi na všech výstavách národní úrovně (národní, krajská, oblastní, klubová, speciální) - podmínkou je složení zkoušky a na základě toho si nechat vydat malý pracovní certifikát

15.1. kompletní výsledky TOP DOG Pannonia Klubu, všem gratulujeme !!!

12.10. propozice na XVI.KLVP Ostrava 9.4.2017 / info and entery to XVI.Club Show, Ostrava 9.4.2017

31.7. vloženy fotky a album ke SpVP MB a KlVP Ostrava 2016

18.7. vloženy výsledky ze speciální VP Mladá Boleslav, ze 17.7.2016

20.6. obsazení, počty jedinců na SpVP Mladá Boleslav


17.4. Vložen zápis z VH a výboru

Kompletní aktualizace stránek
- kontakty, dokumenty klubu a další :-) (16.4.2016)


Vyšel časopis Pes přítel člověka 12/2015

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.