Jak na to

Zde naleznete stručné návody, postupy,.. jak postupovat při určitých situacích spojených s vlastnictvím a chovem psů v Pannonia klubu. Veškeré zde dostupné informace vycházejí z klubových směrnic, řádů a od ČMKU, aby pomohly usnadnit hledání informací v podrobnějších textech, usnadnily kominikaci a zabránily případným komplikacím. Tyto postupy je třeba plně dodržovat, případné vyjímky je třeba konzultovat se zodpovědnou osobou k dané situaci, ve většině případech s poradcem pro dané plemeno.                                                            

     zpracovala Kamila Hrachovcová


BONITACE - poradci pro dané plemeno

 • vyplněná přihláška k bonitaci, doklad o zaplacení bonitačního poplatku,  kopie zdravotních testů (povinné DKK a DOV) a kopii PP - pokud je již poradce nemá (nebere se v potaz z výstavy), posudek z výstavy (třída a hodnocení viz směrnice,..klubu) - pokud není brán výsledek z výstavy v den bonitace - na adresu příslušného poradce chovu !!!!! , doporučené psaní !!
 • nejpozději do 21 dnů před termínem bonitace
 • v den bonitace - doložit originál výsledky zdravotních vyšetření
 • v den bonitace - mít originál PP - kde se vše zaznamená
 • po uchovnění - nutnost zaslat PP na čmku pro přeregistraci !!! (Plemenná kniha ČMKU - paní Bc.Melicharová Lucie )

KRYCÍ LIST (KL) - poradci pro dané plemeno

 • platnost - 12 měsíců
 • žádost - příslušnému poradci 8 týdnů před plánovaným háráním formou doporučeného dopisu
 • krycí pes  uvedený v KL musí být potvrzen jeho majitelem - doložit povolení majitele krycího psa
 • povinné údaje - plemeno, jméno feny a psa+ číslo zápisu, jméno a adresa majitele krycího psa
 • poradce má na vyřízení 15 pracovních dnů od přijetí
 • dodat spolu s : kopie PP obou rodičů (u českých - přeregistrovaná fena - jako chovná, tuto kopii PP) + souhlas od majitele krycího psa

VRH - poradci pro dané plemeno

 • oznámení narození štěňat - co nejdříve ( max. do 14ti dnů) - písemná či @ forma příslušnému poradci
 • povinné údaje - základní identifikační údaje, datum krytí a vrhu, počet celkem narozených a mrtvě narozených štěňat + pohlaví
 • příslušný poradce - 15 prac.dní na vyřízení - odesílá 2* Žádanku + 2* Přihlášku vrhu majiteli feny
 • 2* Žádanka - vyplněná část se posílá na plemennou knihu ČMKU - (Plemenná kniha ČMKU - Libuše Pečená) - tu však musí obdržet max. ve 4 týdnech věku - čmku 1 odesílá zpět
 • vydání PP - po označení štěňat (čip/tetování) - potvrzená od veterinárního lékaře Žádanka a doplněné údaje + 2* plně vyplněná Přihláška vrhu - v jednom ze 3 listů musí být nalepené čip lístečky !!!; kopie PP, kopie titulů, zkoušek, zdravotních testů obou rodičů, pokud krycí pes z ciziny - potřeba dodat doklad o uchovnění; pokud proběhla povinná kontrola vrhu- dodat doklady od příslušné kontroly; čisté štítky od čipů (pro vlepení do PP) - pouze označit zezadu jménem štěněte; průvodní dopis - žádost o PP ..... kolik obyč PP, kolik exportních PP s plnými údaji
  •  současně zaslat KL č.1 - ten si ponechává majtel kryté feny, a nyní spolu se vším odesílá
  • KL č.2 - krytí v ČR - odesílá majitel psa příslušnému poradci 

                        - krytí v cizině - ponechá si ho majitel feny, a posílá sám příslušnému poradci

 • nejlépe ihned po označení štěňat, případné kontrole vrhu - tedy 6./7. týden věku (či dle uvážení a názoru chovatele) - příslušnému poradci doporučenou poštou
 • termín - ČMKU musí obdržet nejpozději do 3 měsíců věku, poradce má na vyřízení 15 pracovních dnů

ZMĚNY - poradci pro dané plemeno

 • každá změna  - vlastnictví,... - zaznamenat do PP; do 15 prac.dnů oznámit Klubu a plemenné knize (Plemenná kniha ČMKU - paní Bc.Melicharová Lucie )

ÚMRTÍ PSA - poradci pro dané plemeno

 • majitel je povinen bez zbytečného prodlení do 10ti prac.dnů klubu a plemenné knize (Plemenná kniha ČMKU - paní Lenka Fairaislová ) oznámit úhyn chovného jedince

KLUBOVÝ ŠAMPION

 • každý, kdo splní podmínky pro udělení klubového šampiona si musí zažádat o jeho vydání - stačí @ na klubový @, kde budou uvedené : Jméno psa, registrační číslo, datum narození, jméno majitele a datum bonitace, plemeno a pohlaví + kdy a kde byly splněny podmínky
 • předání probíhá na akcích pořádané klubem - tedy klubové a speciální výstavy
 • majitel psa obdrží diplom a do rodokmenu bude titul oficiálně zapsán; tento titul je oficiálně platný
 • zdarma

PLATNOST PP

 • chovatel - řádný podpis
 • majitel - doplněn do zadní strany, stvrzen svým podpisem
 • spolumajitel ( další majitel ) - doplněn na zadní straně, stvrzeno vlastnoručním podpisem / smlouva mezi vlastníky, která musí být dokládána spolu s PP
 • Export PP - přeregistrován na ČMKU - již nově není potřeba
 • chovný jedinec - každá změna vlastnictví - oznámení do 15ti dnů poradci a čmku; přeregistrace - chovnost, zápis oficiálních výsledků do pp při bonitaci - poslat na čmku
   

PRACOVNÍ TŘÍDA

 • pouze plemena pumi, mudi, puli v čr
 • platné pro výstavy na národní úrovni - národní, krajské, oblastní, klubové, speciální
 • podmínka: získání malého národního pracovního certifikátu na níže udevedé zkoušky (vysvětlení - zkouška, v závorce - kdo certifikát vydává ) :
 • ZMMP,ZMP1, ZM, ZVV1, ZPS1, IPO1 (ČKS, MSKS)
 • ZPU 2 ( KJ Brno)
 • všechny zkouškydle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH E (SZBK ČR)
 • všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky vytrvalostní
 • HWT (KJ Brno)
 • certifikáty vydávají pracoviště ČKS, ČMKU, SZB ČR dle typu zkoušek
   

ČLENSTVÍ V KLUBU

Vstup do klubu

 • poslat žádost na klubový mail ( představení,..), vyčkat na reakci výboru klubu
 • na adresu příslušného poradce chovu, poštou, přihlášku do klubu, kopie pp psů,...+ doklad o zaplacení


Ukončení členství

 • zaslat žádost o ukončení členství na klubový email + důvod. Členství tak bude řádně ukončeno a zapsáno


ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ

Povinné

 • DOV (dědičná oční onemocnění) - schválení vet Komorou veterinárních lékařů ČR, platnost 1 rok
 • DKK (dysplazie kyčelního kloubu) - snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 15 měsíců

Doporučení

 • DLK (dysplazie loketního kloubu) - nejlépe při pořizování DKK, snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 18 měsíců
 • Patelly - minimální věk 12 měsíců, posouzení schváleným veterinářem Komory vet.lékařů
 • DM (degenerativní myelopatie) - z krve, v zahraniční akreditované laboratoři
 • Spondyloza (páteř) - nejlépe při pořizování DKK, snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 18 měsíců
 • OCD (loketní kloub)  - nejlépe při pořizování DKK, snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 18 měsíců

AKTUALITY - ČTĚTE!!!

od 1.11.2017 platí novela veterinárního zákona. Nově vzniká  ohlašovací povinnost chovatelů, majitelů 5ti a více fen na Veterinární správě, více zde

25.10.
nově propozice na KlVP Ostrava 2018 / entery and info for Club show Ostrava 2018


21.10. Klub již aktuálně nezastřešuje plemeno Bucovina, nyní se obracejte na Klub chovatelů málopočetných plemen psů
www.kchmpp.cz

7.8. Zveřejněny výsledky ze SpVP MB

31.7.

Nově přidělená osoba na ČMKU pro naše plemena je paní Bc.Melicharová Lucie, již natrvalo

6.7.
vstupní listy na SpVP MB rozeslány na mail ; 
zveřejněn zápis výboru z 26.6.

24.5. zaktualizovaní Kluboví šampioni

11.4.
1) zveřejněn zápis z VH 2017
2) ! pozor změna směrnice o zdraví - nepovinné OCD a spondyloza - výsledky akceptovatelné jako oficiální pouze od MVDr.Decker

10.4. zveřejněny:
1) výsledky XVI. Klubové výstavy v Ostravě z 9.4.2017, i s fotkami a odkazy na další fotky
2) propozice a přihlášky na SpVP MB 16.7.2017 / info and entery to XVI.Club Show, Ostrava 9.4.2017

30.3. dnes odeslány Vstupní listy na Klubovou Výstavu v Ostravě

15.3. rozeslána pozvánka na VH mailem všem členům


22.2. !! Nově - pracovní třída i pro plemena puli a mudi na všech výstavách národní úrovně (národní, krajská, oblastní, klubová, speciální) - podmínkou je složení zkoušky a na základě toho si nechat vydat malý pracovní certifikát

15.1. kompletní výsledky TOP DOG Pannonia Klubu, všem gratulujeme !!!

12.10. propozice na XVI.KLVP Ostrava 9.4.2017 / info and entery to XVI.Club Show, Ostrava 9.4.2017

31.7. vloženy fotky a album ke SpVP MB a KlVP Ostrava 2016

18.7. vloženy výsledky ze speciální VP Mladá Boleslav, ze 17.7.2016

20.6. obsazení, počty jedinců na SpVP Mladá Boleslav


17.4. Vložen zápis z VH a výboru

Kompletní aktualizace stránek
- kontakty, dokumenty klubu a další :-) (16.4.2016)


Vyšel časopis Pes přítel člověka 12/2015

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.