Jak na to

Zde naleznete stručné návody, postupy,.. jak postupovat při určitých situacích spojených s vlastnictvím a chovem psů v Pannonia klubu. Veškeré zde dostupné informace vycházejí z klubových směrnic, řádů a od ČMKU, aby pomohly usnadnit hledání informací v podrobnějších textech, usnadnily kominikaci a zabránily případným komplikacím. Tyto postupy je třeba plně dodržovat, případné vyjímky je třeba konzultovat se zodpovědnou osobou k dané situaci, ve většině případech s poradcem pro dané plemeno.                                                            

     zpracovala Kamila Hrachovcová


BONITACE - poradci pro dané plemeno

 • TIŠTĚNÁ VERZE : vyplněná přihláška k bonitaci - originál s podpisem !!!, doklad o zaplacení bonitačního poplatku (500,-Kč člen, 1000,-Kč nečlen),  kopie zdravotních testů (povinné DKK a DOV, + patela u pumi, puli, mudi) a kopii PP, posudek z výstavy (třída a hodnocení viz směrnice,..klubu) - pokud není brán výsledek z výstavy v den bonitace - na adresu příslušného poradce chovu !!!!! , doporučené psaní !!
 • nejpozději do 21 dnů před termínem bonitace; při nedodržení termínu je účtován další poplatek 500,-Kč 
 • + v den bonitace - doložit originál výsledky zdravotních vyšetření
 • + v den bonitace - mít originál PP - kde se vše zaznamená
 • po uchovnění si majitel sám zařídí - nutnost zaslat originál PP se záznamem o bonitaci na čmku pro přeregistraci  !!! (Plemenná kniha ČMKU - paní Eva Dragović ) (není třeba posílat kopie vyšetření ani bonitační karty, jen to PP )
 • nečlen klubu !! + souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) - originál s podpisem !!

KRYCÍ LIST (KL) - poradci pro dané plemeno

 • platnost - 12 měsíců
 • TIŠTĚNÁ VERZE : žádost - příslušnému poradci minimálně 8 týdnů před plánovaným háráním formou doporučeného dopisu
 • krycí pes  uvedený v KL musí být potvrzen jeho majitelem - doložit povolení majitele krycího psa (stačí souhlas s krytím např. v emailé, fb komunikaci,..)
 • povinné údaje - plemeno, jméno feny a psa+ číslo zápisu, jméno a adresa majitele krycího psa
 • poradce má na vyřízení 15 pracovních dnů od přijetí
 • dodat spolu s : kopie PP obou rodičů (u českých - přeregistrovaná fena - jako chovná, tuto kopii PP) + souhlas od majitele krycího psa
 • cena pro všechny je zdarma (člen v rámci členství, nečlen v rámci smlouvy s klubem), při nendodržení termínu podání žádosti je navíc účtováno 500,-Kč
 • nečlen !!! smlouva o chovatelském servisu pro nečleny - má na starosti předseda klubu + souhlas se zpracováním osobních údajů - Nejdříve kontaktovat telefonicky / emailem předsedu klubu !

VRH - poradci pro dané plemeno

 • 1.!!!! - oznámení narození poradci chovu
 • oznámení narození štěňat - co nejdříve ( max. do 14ti dnů od narození štěňat) - písemná či @ forma příslušnému poradci (do 4 týdnů musíte následně poslat na čmku)
 • povinné údaje - základní identifikační údaje = jména rodičů a registrační čísla, datum krytí a vrhu, počet celkem narozených a mrtvě narozených štěňat + pohlaví, název chs
 • příslušný poradce - 15 prac.dní na vyřízení - odesílá 1* Žádanku + 1* Přihlášku vrhu + 2*dodatek k přihlášce vrhu majiteli feny - mailem
 • 2.!!!! - žádanka o čísla na čmku
 • 1* Žádanka - vyplněná část se posílá na plemennou knihu ČMKU - nově lze i naskenovanou mailem - (Plemenná kniha ČMKU - Eva Dragović ) - tu však musí obdržet max. ve 4 týdnech věku - čmku odesílá zpět emailem
  - tu @ obržíte od ČMKU, vytisknete,je pod  novým názvem - Přidělení zápisových čísel / Přihláška k zápisu štěňat
 • 3.!!!! vydání pp - poradce chovu
 • vydání PP
 • - po označení štěňat (čip/tetování) - potvrzená od veterinárního lékaře do Přidělení zápisových čísel / Přihláška k zápisu štěňat + nálepky čipů !!! 
 • + 1* plně vyplněná Přihláška vrhu, 2* dodatek k přihlášče vrhu (kde vypíše změny či chybějící tituly, zkoušky, zdravotní testy, které chybí v náhledu PP od čmku), kopie PP, kopie titulů, zkoušek, zdravotních testů obou rodičů (pokud již nemá čmku v evidenci (viz náhled PP štěňat co chybí, tedy !! vše co chece aby bylo uvedeno u štěňat musíte vidět v náhledu PP štěněte + co není - je třeba dodat)
 • pokud krycí pes z ciziny - potřeba dodat doklad o uchovnění. Pozor - je třeba respektovat podmínky v dané zemi - např. : Maďarsko - razítko o uchovnění v PP,...
 • pokud proběhla povinná kontrola vrhu- dodat doklady od příslušné kontroly
 • průvodní dopis - žádost o PP ..... kolik obyč. PP, kolik exportních PP s plnými údaj
 •  současně zaslat KL č.1 - ten si ponechává majtel kryté feny, a nyní spolu se vším odesílá
 • KL č.2 - krytí v ČR - odesílá majitel psa příslušnému poradci 

                        - krytí v cizině - ponechá si ho majitel feny, a posílá sám příslušnému poradci, stačí s vrhem

 • nejlépe ihned po označení štěňat, případné kontrole vrhu - tedy 6./7. týden věku (či dle uvážení a názoru chovatele) - příslušnému poradci doporučenou poštou
 • termín - ČMKU musí obdržet nejpozději do 3 měsíců věku, poradce má na vyřízení 15 pracovních dnů

ZMĚNY - poradci pro dané plemeno

 • každá změna  - vlastnictví,... - zaznamenat do PP; do 15 prac.dnů oznámit Klubu a plemenné knize (Plemenná kniha ČMKU - paní Eva Dragović  )
 • změna jména, adresy,...- zaznamenat do PP; do 15 prac.dnů oznámit Klubu a plemenné knize (Plemenná kniha ČMKU - paní Eva Dragović  )

ÚMRTÍ PSA - poradci pro dané plemeno

 • majitel je povinen bez zbytečného prodlení do 10ti prac.dnů klubu a plemenné knize (Plemenná kniha ČMKU - paní Lenka Fairaislová ) oznámit úhyn chovného jedince

KLUBOVÝ ŠAMPION

 • každý, kdo splní podmínky pro udělení klubového šampiona si musí zažádat o jeho vydání - doporučeným dopisem, kde budou uvedené : kopie osvědčení o získání titulu (klubový - 2* cac, mladý - cajc 2x či 1 cajc a 1 cac, grand - 2xcac z vítězů+ již zadán klubový šampion )  kopii průkazu původu (tu, kde je uvedena bonitace, pokud pes nebude bonitován v daný den)
 • předání probíhá na akcích pořádané klubem - tedy klubové a speciální výstavy
 • majitel psa obdrží diplom a do rodokmenu bude titul oficiálně zapsán; tento titul je oficiálně platný
 • zdarma

PLATNOST PP

 • chovatel - řádný podpis
 • majitel - doplněn do zadní strany, stvrzen svým podpisem
 • spolumajitel ( další majitel ) - doplněn na zadní straně, stvrzeno vlastnoručním podpisem / smlouva mezi vlastníky, která musí být dokládána spolu s PP
 • Export PP - přeregistrován na ČMKU - již nově není potřeba
 • chovný jedinec - každá změna vlastnictví - oznámení do 15ti dnů poradci a čmku; přeregistrace - chovnost, zápis oficiálních výsledků do pp při bonitaci - poslat na čmku
   

PRACOVNÍ TŘÍDA

 • pouze plemena pumi, mudi, puli v čr
 • platné pro výstavy na národní úrovni - národní, krajské, oblastní, klubové, speciální
 • podmínka: získání malého národního pracovního certifikátu na níže udevedé zkoušky (vysvětlení - zkouška, v závorce - kdo certifikát vydává ) :
 • ZMMP,ZMP1, ZM, ZVV1, ZPS1, IPO1 (ČKS, MSKS)
 • ZPU 2 ( KJ Brno)
 • všechny zkouškydle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH E (SZBK ČR)
 • všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky vytrvalostní
 • HWT (KJ Brno)
 • certifikáty vydávají pracoviště ČKS, ČMKU, SZB ČR dle typu zkoušek
   

ČLENSTVÍ V KLUBU

Vstup do klubu

 • poslat žádost na klubový mail ( představení,..), vyčkat na reakci výboru klubu
 • na adresu příslušného poradce chovu, poštou, přihlášku do klubu, kopie pp psů,...+ doklad o zaplacení


Ukončení členství

 • zaslat žádost o ukončení členství na klubový email + důvod. Členství tak bude řádně ukončeno a zapsáno


ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ

Povinné

 • DOV (dědičná oční onemocnění) - schválení vet Komorou veterinárních lékařů ČR, platnost 1 rok
 • DKK (dysplazie kyčelního kloubu) - snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 15 měsíců
 • Patelly - minimální věk 12 měsíců, posouzení schváleným veterinářem Komory vet.lékařů - pouze u plemene pumi, puli, mudi

Doporučení

 • DLK (dysplazie loketního kloubu) - nejlépe při pořizování DKK, snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 18 měsíců
 • Patelly - minimální věk 12 měsíců, posouzení schváleným veterinářem Komory vet.lékařů
 • DM (degenerativní myelopatie) - z krve, v zahraniční akreditované laboratoři
 • Spondyloza (páteř) - nejlépe při pořizování DKK, snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 18 měsíců
 • OCD (loketní kloub)  - nejlépe při pořizování DKK, snímek kdekoliv, pozouzení MVDr. Milan Decker, minimální věk u malých a středních plemen 12 měsíců, u velkých 18 měsíců

Pracovní třída - pumi, mudi, puli

 • potřebné zkoušky:
 • ZMMP, ZMP 1, ZM, ZVV 1, ZPS 1, IPO 1 (ČKS, MSKS)

  ZPU 2 (KJ Brno)

  Všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkouškyvytrvalostní

  všechny zkoušky dle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH E(SZBK ČR)

  HWT (KJ Brno)

 • vydání malého národního certifikátu - Certifikáty budou vydávány na pracovištích ČKS, ČMKU a SZB ČR podle typu zkoušek

AKTUALITY - ČTĚTE!!!

Zveřejněny propozice a příhlášky na klubové výstavy 13. a 14.7.2024 v Maršovicích - sekce výstavy a bonitace

Sponzoři na letní klubovou akci v červenci 2024 (2x výstava, 2x bonitace a pasení) - pátek a sobota - hlavní sponzor CALIBRA; ALBI
neděle - sponzoři ZERO DC, EMINENT, IBERO, krmeni.cz, AnimALL, ALBI
děkujeme
a dalčími sponzory jsou CHS pumi PUMIDA, pumi BOHEMIA VIVACE, mioritic Z VIŠŇOVSKÝCH LUK, VITAR Veterinae,....díky

Plán akcí na rok 2024
3 výstavy a pasení 

změna standardu plemene MUDI (10/2023), čeká se na překlad

Propozice a přihlášky na SpVP Maršovice 2023

Propozice a přihlášky na KlVP Orlová 2023

!! pozor, klub má nový email, původní byl bohužel ze strany provozovatele zrušen bez náhrady

pannoniaklubcz@gmail.com


14.8.2022 fotografie ze SpVP Maršovice, fotograf: Lucie Pejzlová (uvádět autora fotek!)

!!! pozor změna na plemenné knize ČMKU (kveten 2022) !!!  pro plemena pumi, puli,mudi -  nově nás má paní Alice Hejdová 

27.4.2022 fotky z klubové výstavy, děkujeme fotografům Michaela Ohřálová, Karolína Šimková, CHS Faustus Moravia

5.4. odealán email všem účastníkům klubové výstavy v Orlové
Hlavním sponzorem výstavy je krmení  CALIBRA


18.3. nakonec bude soutěž pro členy klubu - COVID TOP DOG 2020+2021, sumář výsledků s nadpisem top dog posílejte na email     k.hrachovcova@seznam.cz

!! TOP DOG 2022 - jedeme, posílejte výsledky, bude vkládáno na web

9.3.2022 finální statistika na klubovou výstavu v orlové - přihlášeno 57 psů

25.2.2022 vloženy statistiky ke klubovce v Orlové

přihláška na KlVP Orlová je již plně funkční :-) bez podmínky přihlášení s google účtem

zveřejněná přihláška a propozice na XXI.KlVP se změnou místa konání na ZKO Orlová 10.4.2022 a novou třídou - hobby třída pro nestandartní jedince

19.10.2021 Plánované akce na příští rok
Ne 10.4. KlVP Ostrava
So 23.7.  Valná hromada klubu
So  23.7. SpVP Maršovice

4.10.2021 fotky ze Speciální výstavy Šlapanice, fotograf - Michaela Ohřálová, Faustus Moravia kennel

2.9.2021 odeslán informační email ke SpVP Šlapanice

1.10.2021 propozice a přihlášky / info and enteries
Speciální výstava při světové - Šlapanice u Brna
Special club show during WDS - Šlapanice near Brno

3.8.2021 zveřejněno fotoalbum z XX. klubové výstavy psů, Maršovice
fotograf: Lucie Pejzlová


12.7. poslán informační email všem přihlášeným na XX. ročník KlVP v Maršovicích spolu s plánky

Propozice na XX.KlVP zde
konanou 18.7. v Maršovicích - Čížkovicích

18.7.2021
se bude konat Valná hromada klubu a
XX. Klubová výstava + bonitace v Čížkovicích ( okres Jablonec nad Nisou), propotice budou brzy. V případě zájmu prosím kontaktujte (Kamila Hrachovcová), aby Vám bylo vše osobně oznámeno.
Akce se bude konet dle situace a nařízení kolem COVID ! Proto je důležité sledovat dění a počítat s různými variantami (např. že akce bude bez možnosti návštěvníků a bude omezen počet lidí na akci).

18.1.2021

upozorňujeme všechny majitele psů a nejen nich na novelu zákona http://eagri.cz/.../novela-zakona-na-ochranu-zvirat.html

a s tím spojené novinky v chovu psů a hlavně jejich evidenci !!!

http://eagri.cz/.../zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html

25.9.2020 zveřejněny výsledky z XIX. KLVP Orlová - v sekci výstavy .....

1.9.2020 změna rozhodčího na KlVP Orlová 13.9. z důvodů COVID situace, posuzovat bude paní Beata Klawińska z Polska !


12.8.2020  místo konání KlVP z dubna je v neděli 13.9.2020 na ZKO Orlová od 10 hod
Valná Hromada probíhá před výstavou od 9 hod
poslány ,,vstupní listy,, emailem

28.7.2020 vloženy výsledky ze XVII.SpVP v Mladé Boleslavi

!! 4.7.2020 změna rozhodčího na SpVP 19.7.2020 v Mladé Boleslavi - posuzovat bude paní Kochan Anna z Polska!!

3.7.2020 rozeslány vstupní listy na SpVP MB 19.7.2020 + plánek výstaviště
vložen seznam přihlášených

20.6. vložen zápis výboru

!!! propozice a přihlášky na speciální výstavu 19.7.2020 v Mladé Boleslavy - pozor, zkrácený termín na možnost poslání přihlášek,..


27.5.2020   ! PLÁNOVANÉ VÝSTAVY A BONITACE 2020

19.7.2020 SPVP Ml.Boleslav - stále zůstává, rozhodčí Andrzej Zamoyski - Polsko ( pokud budou uzavřeny hranice, tak budeme hledat náhradu těsně před výstavou)
13.9.2020 KlVP Ostrava 
- přesunuto na termín NVP v Ostravě, pokud nebude možný využít areal NVP budeme někde v okolí či dojezdnosti do xx km, rozhodčí Lászlo István, Hu (pokud se nezmění situace)

!! 12.9.2020 Valná hromada klubu

!!!! 12.3.2020  z důvodu situace kolem koronaviru se VH, klubová výstava a bonitace odkládá na neurčito !!!!!!!!

22.2.2020
změna doručovací adresy Kamily Hrachovcové (poradce puli, pumi, mudi a místopředseda ) 

10.2.2020 
vloženy propozice na XIX. Klubovou výstavu psů v Ostravě 

13.1.2020
- vloženy termíny akci na rok 2020
- pozor od 15.1.2020 platí povinnost hlásit 3 a více fen na SVS více zde 

15.7.2019 zveřejněny výsledky ze SpVP v mladé Boleslavi

1.7. rozeslány vstupní listy na SpVP MB 2019

!! od 1.1.2020 je povinné očkování proti vzteklině pouze s identifikací, a to pouze čipem, a vše musí být uvedeno v očkovacím průkazu / pet pasu !!!!

11.4. vložen katalog s výsledky z KlVP Ostrava 2019

9.4. vloženy propozice na SpVP 14.7.2019, Mladá Boleslav
+
vložen povýstavní pracovní katalog - bez fotek a bez kompletních výsledků z KlVP Ostrava 2019

12.3. rozeslány Vstupní listy a informace ke Klubové výstavě v Ostravě

2.3. Finální statistika na 18.Klubovou výstavu 7.4.2019 v Ostravě

31.1. vložen zápis výboru - přijetí nových členů

29.1. vložena předběžná pozvánka na VH - schůzi klubu konanou v sobotu 6.4. od 17,30

10.1. Představujeme celkové výsledky - TOP DOG 2018

31.12. vložen
zápis z výboru - (14.12.)
doplněny úspěchy členů za rok 2018, průběžné výsledky TOP DOG 2018 a sumář úspěchů všech aktivních psíh jedinců v klubu na našich  FB

15.10. vloženy propozice na KlVP v Ostravě 2019

3.10.2018
pro SpVP v Ml.Boleslavi 2019 potvrdila posuzování paní Mgr. Naděžda Střalková

5.9.2018
pro KlVP v Ostravě 2019 potvrdila posuzování paní rozhodčí Emese Kaszás z Maďarska pro maďarská plemena, pro rumunská plemena bude rozhodčí upřesněn

17.7.2018
zveřejněny výsledky SpVP MB
děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům, fotky snad brzy

25.6.2018
rozeslány vstupní listy na speciální výstavu + info k výstavě
sponzorem bude krmivo K9 a pamlsky Candies

25.5.2018
!!! pozor od dnešního dne platí GDPR - nové podmínky k ochraně osobních údaju - více zde

27.4. 2018 !!
Pozor změny kolem oznamování vrhu a vydávání PP ke štěňatům, více ve složce Jak na to !

26.4.2018 !!!!!!!! od 1.5.2018 Nově přidělená osoba na ČMKU pro naše plemena je paní Eva Dragović, již natrvalo  + změny u registrace vrhu

17.4.2018 vloženy propozice na XV. SpVP v Mladé Boleslavi konanou dne 15.7.2018

11.4. vložen zápis z VH ze dne 7.4.2018

9.4. vloženy výsledky XVII.KlVP v Ostravě, foto snad brzy

21.3. všem vystavovatelům dnes odeslány vstupní listy na KlVP v Ostravě, prosím zkontrolujte a v případě neobdžení, kontaktujte. Díky

18.3. výsledky TOP DOG 2017 - děkujeme všem za spolupráci, presentaci a gratulujeme vítězům

7.3. pro letošní rok máme nového sponzora pro výstavy klubu, a tím je Krmivo K9 a pamlsky Candies, takže se každý účastník může těšit na balíček

1.3.
poslední den uzávěrky na naší Klubovou výstavu psů v Ostravě, tak i na NVP

19.2.2018
- zápis z výboru

-  Uzávěrka na KlVP v Ostravě se blíží, zbývá posledních 11 dní do konce.
Upozorňuji, že termín se nebude prodlužovat kvůli objednávce cen !!!
- Připomínám, že do konce února je termín splatnosti členských příspěvků pro rok 2018

23.1.2018
blíží se 1.uzávěrka na NVP v Ostravě, kde máme 2.den klubovku.
Pro SpVP v Mladé Boleslavi se můžete těšit na polského rozhodčího pana Robaka Grzegorze :-)

21.1.2018.
vloženy zapomenuté fotky ze speciálky v MB :-)

od 1.11.2017 platí novela veterinárního zákona. Nově vzniká  ohlašovací povinnost chovatelů, majitelů 5ti a více fen na Veterinární správě, více zde

25.10.
nově propozice na KlVP Ostrava 2018 / entery and info for Club show Ostrava 2018


21.10. Klub již aktuálně nezastřešuje plemeno Bucovina, nyní se obracejte na Klub chovatelů málopočetných plemen psů
www.kchmpp.cz

7.8. Zveřejněny výsledky ze SpVP MB

31.7.

Nově přidělená osoba na ČMKU pro naše plemena je paní Bc.Melicharová Lucie, již natrvalo


22.2. !! Nově - pracovní třída i pro plemena puli a mudi na všech výstavách národní úrovně (národní, krajská, oblastní, klubová, speciální) - podmínkou je složení zkoušky a na základě toho si nechat vydat malý pracovní certifikát

Kompletní aktualizace stránek
- kontakty, dokumenty klubu a další :-) (16.4.2016)


Vyšel časopis Pes přítel člověka 12/2015

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.