XVI KlVP Ostrava 9.4.2017 - propozice

Finální seznam přihlášených psů 

pes/fena št dorost mladý mezitř. otevřená prac. vítězů veterán celkem   CHS pár bonitace
komondor                     0/3 0/2 0/1 2/0 --- 1/1   3/7 = 10 1 1 1
pumi   0/1     0/0 0/1 1/1 1/1 2/4 = 6 1 1 2
kuvasz           ---            
puli černý a ostatní   2/1 0/1       0/1   2/3 = 5 1* 1  
puli bílý   0/1         0/1   0/2 = 2 1*    
mudi       1/1 2/2   3/1 0/1 6/5 =11 1 1 4
carpatin           ---            
mioritic           ---            
bucovina           ---            Českomoravská kynologická unie a  Pannonia Klub, z.s. České republiky

pořádá

XVI. Klubovou výstavu

CAJC, CAC ČR, res.CAC, BOB

(se zadávání titulů Vítěz klubové výstavy a Vítěz klubové výstavy mladých 2017)

9.dubna 2016 při NVP v Ostravě
 

PROGRAM: Bude upřesněn na internetových stránkách www.pannoniaklub.cz

Prezence 9,00-9,30

Začátek výstavy v 9,45

Uzávěrka přihlášek: 1.3.2017

Přihlášky, informace:

Hrachovcová Kamila         Telefon: +420723504319

přihláška zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWnrotZlBQie3usNbBH5yOtG80sw9F88Dyb1A3sFPgsTTW0g/viewform

E-mail: k.hrachovcova@gmail.com

Internet:

www.pannoniaklub.cz

https://www.pannoniaklub.cz/xvi-klvp-ostrava-9-4-2017-propozice

Delegovaný rozhodčí : Ilona Udvardiné Lukács, Hu pro maďarská plemena
pro rumunská plemena - Ubrová Libuše

fb stránka https://www.facebook.com/Pannonia-Klub-CZ-702884243141796/

Všeobecná ustanovení

Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen zastřešených Pannonia Klub-em České republiky (dále jen Klub) zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát,kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a šampiónů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. V průběhu konání výstavy je zakázáno nadměrné vyvazování, lakování psů. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázán. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po 2. uzávěrce nebude brán zřetel.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:

- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.

- psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.

- psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit

- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003

- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Pokyny pro vyplňování přihlášek

Přihlášky se vyplňují pouze na online dokumentu, odkaz výše.

Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu na daný email.Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce je nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Neúplné či nesprávné přihlášky nebudou akceptovány !

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list, je třeba se o důvodu informovat email k.hrachovcova@gmail.com případne na tel.č. +420723504319

Pozor !

-u plemene pumi – uvádět barvu z PP ( černá, bílá, šedá či plavá)

- u plemene mudi – uvádět barvu z PP (černá, hnědá, blue merle, popelavá, plavá čí bílá)

- u plemene puli černý a ostatní barvy – uvádět barvu z PP ( černá či plavá, šedá)

Protesty

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.500,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Tituly

CAJC ČR, BOJ, CAC ČR, R.CAC ČR, BOV, BOS, BOB

tituly - Vítěz klubové výstavy mladých, vítěz klubové výstavy – pouze pro členy Pannonia klubu

SOUTĚŽE:

Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejkrásnější veterán, Nejkrásnější mladý jedinec výstavy , Nejkrásnější pes výstavy , Nejkrásnější dorost a Nejkrásnější štěně

Doklady k účasti na výstavě

 průkaz původu psa  očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním

uzávěrka: 1.3.2017

Výstavní poplatky pro členy Pannonia Klub s 50% slevou ze základních poplatků

za prvního psa včetně katalogu 500,- Kč

za dalšího psa (bez kat. stejné jméno majitele jako u 1. psa) 250,- Kč

štěňata, dorost, veteráni (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa) 100,- Kč

soutěže 100,-kč

Výstavní poplatky pro české a slovenské občany – nečleni klubu

za prvního psa včetně katalogu 1000,- Kč

za dalšího psa (bez kat. stejné jméno majitele jako u 1. psa) 500,- Kč

štěňata, dorost, veteráni (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa) 200,- Kč

soutěže 200,-kč

Č.ú. 2800593894/2010 Fio Banka, pro Kč / CZK / - DOKLAD O ZAPLACENÍ na email pořadatele Identifikujte svoji platbu! Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a telefon !!!

Vystavovatel svým odesláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy a webových stránkách Klubu.

Změna rozhodčí vyhrazená. Změna propozic vyhrazena.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Info k NVP Ostrava konané v sobotu 8.4.2017

info na : http://mujweb.cz/nvpostrava/

Rozhodčí pro komondor, pumi , puli – Václavík
Ostatní plemena – Václavík, Piskay, Matyáš

Uzávěrky : 1.uzávěrka - 1.2.2017 2.uzávěrka – 15.2.2017 3.uzávěrka !! 1.3.2017


Bohemian and Moravian Cynological Union  &   Pannonia Klub, z.s. Czech republic

organized XVI. Club show

CAJC, CAC CZ, res.CAC, BOJ, BOS, BOB   (with titles Club winner 2017, Club junior winner 2017)

9.4.2017 during NDS Ostrava

PROGRAM:

Entery, pay, register on the place 9-9,30                      Time of begin show : 9,45

Deadtime: 1.3.2017

Entry, infos:

Hrachovcová Kamila      on FB - Kamila Puma Hrachovcová       mobile: +420723504319

fb page -  https://www.facebook.com/Pannonia-Klub-CZ- 702884243141796/

entery deadtime:!!!! 1.3.2017

online entery document:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWnrotZlBQie3usNbBH5yOtG80sw9F88Dyb1A3sFPgsTTW0g/viewform

E-mail: k.hrachovcova@gmail.com

www.pannoniaklub.cz

https://www.pannoniaklub.cz/xvi-klvp-ostrava-9- 4-2017- propozice

Judge: Ilona Udvardiné Lukács, HU (only for hungarian breed), for romanian  - Ubrová Libuše

Place – GPS Locations - 49.8336061N, 18.2936178E

General provisons

The dog show is organized according to the dog show rules of the FCI and ČMKU. Only dogs entered in FCI-accepted stud books are allowed to take part at the show.Dogs which have reached the age required for entering the desired class on the show day at the latest. Division into classes is according by the FCI Show Regulation and is described in the registration form. In case no copy of a certificate approving the fulfilmentof the conditions forentering working class or champion class is attached to the entry form, the dog will be put into open class. The organizer of the show is not responsible for any damages caused by the dog or by the exhibitor neither for death nor for loss of the dog. Dogs with cropped ears are not allowed into the show grounds and will not be judged. Changes in exterior of a dog performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair tinting and basic trimming connected with a long-time tying-up of the dog on a table are forbidden on the show. The violation of these rules can lead to disqualificationofthe dog. The exhibitors are obliged to abide with the provisions of the FCI Show Regulations, of these propositions and the instructions of the Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form. They are also obliged to maintain the exhibition area clean. In case the show does not take place for objective reasons, the fees would be used for covering the show preparation expenses. It is forbidden to bring puppies for the purpose of sale to the show. The organizer does not accept any responsibility for undelivered applications. Documents submitted after the entry deadline will not be taken into consideration.

Veterinary provisions

- All participating dogs must be clinically healthy.
- Dogs do not need a certificateofclinicalhealthexaminationanymore.
- Dogs that have not been check by veterinary check-in on entry can not participate at the show.
- Dogs must have a passport for small animals (EU pet passport) or a vaccination passport con-taining a record showing that the dog was vaccinated against rabies 21 days to 1 year before the show, and is in immunity against canine distemper, parvovirosis and leptospirosis. Dogs coming from EU member states and from third countries must have a valid EU pet passport and must fulfil the conditions laid down by the EU Regulation 998/2003of26/5/2003
- The owners should take measures ensuring that mutual attacks among animals or injuring people is prevented during the show.

Instructions for filling-in entry forms

Entry forms should be only online + pedigree, champion send on email k.hrachovcova@gmail.com

Bad entery is problem of owner of dog. Bad entery no accepted !!

Imported dogs please write too original register number.

Dog can be only in one class. When you havent accept entery please contact us.

!!Warning !!!!

- breed pumi – in entery must write original (pedigree) colour ( black, white, grey, fako)

-breed mudi - in entery must write original (pedigree) colour (black, white, brown, fako, blue merle or ashen)

-breed puli black and other colours - in entery must write original (pedigree) color (black, Black with few rusty coloured or grey shadings, Fawn with a distinct black mask, Grey in any shade)

Protest

A protest against any decision made by the judge is not admissible. A protest can be submitted for formal reasons such as violation of show regulation provisions and proposition provisions. The protest must be submitted in write form, against a deposit of 45 Euro, during the course of the show. If the protest is found to be unjustified,this deposit will be for feited to the organizer of the show.

Titles

CAJC , BOJ, CAC , R.CAC , BOV, BOS,  BOB

only for clum member Pannonia Klub,z.s. - club winner 2017, club junior winner 2017

final show – the beautiful baby of show, the beautiful puppy of show, the beautiful junior of

show, the beautiful veteran of show, the beautiful dog of show

What you need on show

 pedigree of dog (if you want written results to pedigree)

 passport + vaccination list

Payment infos:

1st dog + catalogue 1000,-kč or 38 eur

next dogs (without catalogue, must be same owner with 1st dog ) 500,-kč or 19 euro

babby, puppy, veteran (cant be than 1st dog) 200,-kč or 8 euro

shows – couple, pair – 200,-kč or 8 euro

if you sent online entery you tell yes for your contact and infos about your dogs in catalogue and website of club

!! all foreign people pay on place !!!!! if you dont coming and havent storno before deadtime – you must send money on club account !!!

CLUB ACCOUNT NUMBER :

2800593894/2010 Fio Banka

IBAN : CZ7520100000002800593894

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Info about national dog show in saturday 8.4.2017 (1day before club show, same place)

info on website : http://mujweb.cz/nvpostrava/

Judge for komondor, pumi , puli – Václavík

other breeds – Václavík, Piskay, Matyáš

Deadtime : 1st - 1.2.2017      2nd – 15.2.2017       3rd !! 1.3.2017

AKTUALITY - ČTĚTE!!!

10.1. Představujeme celkové výsledky - TOP DOG 2018

31.12. vložen
zápis z výboru - (14.12.)
doplněny úspěchy členů za rok 2018, průběžné výsledky TOP DOG 2018 a sumář úspěchů všech aktivních psíh jedinců v klubu na našich  FB

15.10. vloženy propozice na KlVP v Ostravě 2019

3.10.2018
pro SpVP v Ml.Boleslavi 2019 potvrdila posuzování paní Mgr. Naděžda Střalková

5.9.2018
pro KlVP v Ostravě 2019 potvrdila posuzování paní rozhodčí Emese Kaszás z Maďarska pro maďarská plemena, pro rumunská plemena bude rozhodčí upřesněn

17.7.2018
zveřejněny výsledky SpVP MB
děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům, fotky snad brzy

25.6.2018
rozeslány vstupní listy na speciální výstavu + info k výstavě
sponzorem bude krmivo K9 a pamlsky Candies

25.5.2018
!!! pozor od dnešního dne platí GDPR - nové podmínky k ochraně osobních údaju - více zde

27.4. 2018 !!
Pozor změny kolem oznamování vrhu a vydávání PP ke štěňatům, více ve složce Jak na to !

26.4.2018 !!!!!!!! od 1.5.2018 Nově přidělená osoba na ČMKU pro naše plemena je paní Eva Dragović, již natrvalo  + změny u registrace vrhu

17.4.2018 vloženy propozice na XV. SpVP v Mladé Boleslavi konanou dne 15.7.2018

11.4. vložen zápis z VH ze dne 7.4.2018

9.4. vloženy výsledky XVII.KlVP v Ostravě, foto snad brzy

21.3. všem vystavovatelům dnes odeslány vstupní listy na KlVP v Ostravě, prosím zkontrolujte a v případě neobdžení, kontaktujte. Díky

18.3. výsledky TOP DOG 2017 - děkujeme všem za spolupráci, presentaci a gratulujeme vítězům

7.3. pro letošní rok máme nového sponzora pro výstavy klubu, a tím je Krmivo K9 a pamlsky Candies, takže se každý účastník může těšit na balíček

1.3.
poslední den uzávěrky na naší Klubovou výstavu psů v Ostravě, tak i na NVP

19.2.2018
- zápis z výboru

-  Uzávěrka na KlVP v Ostravě se blíží, zbývá posledních 11 dní do konce.
Upozorňuji, že termín se nebude prodlužovat kvůli objednávce cen !!!
- Připomínám, že do konce února je termín splatnosti členských příspěvků pro rok 2018

23.1.2018
blíží se 1.uzávěrka na NVP v Ostravě, kde máme 2.den klubovku.
Pro SpVP v Mladé Boleslavi se můžete těšit na polského rozhodčího pana Robaka Grzegorze :-)

21.1.2018.
vloženy zapomenuté fotky ze speciálky v MB :-)

od 1.11.2017 platí novela veterinárního zákona. Nově vzniká  ohlašovací povinnost chovatelů, majitelů 5ti a více fen na Veterinární správě, více zde

25.10.
nově propozice na KlVP Ostrava 2018 / entery and info for Club show Ostrava 2018


21.10. Klub již aktuálně nezastřešuje plemeno Bucovina, nyní se obracejte na Klub chovatelů málopočetných plemen psů
www.kchmpp.cz

7.8. Zveřejněny výsledky ze SpVP MB

31.7.

Nově přidělená osoba na ČMKU pro naše plemena je paní Bc.Melicharová Lucie, již natrvalo


22.2. !! Nově - pracovní třída i pro plemena puli a mudi na všech výstavách národní úrovně (národní, krajská, oblastní, klubová, speciální) - podmínkou je složení zkoušky a na základě toho si nechat vydat malý pracovní certifikát

Kompletní aktualizace stránek
- kontakty, dokumenty klubu a další :-) (16.4.2016)


Vyšel časopis Pes přítel člověka 12/2015

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.